Norsk Målungdom

Norsk Målungdom (NMU) er den største ungdomsorganisasjonen for språk i Noreg og den einaste som jobbar for nynorsk og dialektane. NMU er partipolitisk uavhengig, og er ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag. Me arbeider for at alle skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, for å take vare på det språklege mangfaldet og å styrkje dei språklege rettane.

Dette inneber at nynorskbrukarar får bli møtt av språket sitt i media, skulekvardagen og elles i samfunnet og at ein skal kunne bruke dialekten sin der ein vil. Me meiner òg at det norske samfunnet har eit ansvar for at brukarar av kvensk, dei samiske språka og andre minoritetsspråk skal respekterast og bli støtta opp om.

Kvart år vitjar NMU skular over heile landet, og arbeider særleg med dei språklege rettane til elevar både med nynorsk som hovudmål og som sidemål. Me passar på at mållova og andre språkrettar vert følgde. Andre saker me arbeider for er nynorskundervising for framandspråklege, nynorsk i media, innføring av nynorsk på nye område og meir nynorsk i næringslivet.

Det eldste lokallaget vart skipa alt i 1877 (Maalvinarlaget), og NMU kom til som samlande organisasjon i 1961, under namnet Noregs Student- og Elevmållag (NSEM).

Landsmøte

Landsmøtet vert halde i februar eller mars kvart år, og er det høgaste organet i organisasjonen. Her vedtek utsendingar frå lokallaga kva organisasjonen skal meina og arbeida med, og kven som skal veljast til ulike tillitsverv. Les meir »

Landsstyret

Landsstyret er det øvste organet i Norsk Målungdom mellom landsmøta, og møtest vanlegvis fem gonger i året. Les meir »

Sentralstyret

Sentralstyret står for den daglege drifta av organisasjonen. Sentralstyret held til i Oslo og har møte og dugnad kvar veke. Les meir »

Valnemnda

Valnemnda innstiller på sentrale verv i organisasjonen. Sjå kven som sit i valnemnda og korleis du kan kontakte dei her. Les meir »

Styringsdokumenta

NMU har fleire ulike dokument som slår fast organisasjonen sin offisielle politikk og dei interne spelereglane. Les meir »

Skrivarstova

Skrivarstova er kontoret til Norsk Målungdom. Det er skrivarstova som står for den administrative drifta av organisasjonen. Les meir »

Soga åt NMU

Rørsla av organiserte unge målfolk er mykje eldre enn samskipnaden Norsk Målungdom, som vart skipa i 1961. Dette er eit oversyn over merkeår og hendingar i målungdomssoga. Les meir »

Tilskipingar

I tillegg til lokale hendingar lokallaga arrangerer, skipar vi kvart år til sommarleir, vinterleir og haustkonferanse. Følg lenka for å komma til programsida for den neste tilskipinga. Les meir »

Fråsegner

Landsmøta og landsstyret vedtek kvart år fråsegner om aktuelle målpolitiske tema. Me legg dei ut på nettsida etter kvart som dei blir reinskrive. Les meir »

Motmæle

Motmæle er medlemsavisa til Norsk Målungdom. I avisa finn du politiske og organisatoriske nyhende som er aktuelle for NMU, og artiklar og reportasjar knytte til språk og ideologi. Alle er velkomne til å skriva for Motmæle.