Informasjon til føresette

Å senda ungdomen/-ane din(e) avgarde på eiga hand kan kjennast skummelt ut – kanskje særleg fyrste gongen. Me vil understreka at me tek ei rekkje forholdsreglar for at det skal vera trygt å reisa på ei samling i regi av Norsk Målungdom:

- Me har alltid ansvarlege vaksne tilstades på alle tilskipingar. Det er alltid nokon som er skulerte i fyrstehjelp til stades.

- Alle som melder seg på ei tilskiping i regi av NMU, får på førehand tilsendt informasjon der det mellom anna vert opplyst kven som har det praktiske ansvaret for tilskipinga, og korleis dei kan kontaktast – både før avreise og undervegs.

- På tilskipingane våre får nokon i sentralleddet delegert ansvar som kontaktperson for deltakarane, i fall nokon skulle ha behov for å snakka med nokon eller spørja om noko særskilt.

- Me har absolutt alkoholforbod på alle tilskipingar.

- Når fleire frå same område skal reisa på den same tilskipinga, prøver me å organisera felles avreise så langt det passar for dei enkelte deltakarane.

- Me organiserer sovesalane slik at deltakarane sjølv kan velja om dei vil sova på blanda rom eller på reine gute-/jenterom. Me fordeler sentrale ansvarspersonar på kvart rom.

- Me har alltid med oss bil på tilskipingane våre, mellom anna i fall det skulle oppstå behov for å frakta nokon raskt til legevakt eller liknande.

- Før ei komande tilskiping går me gjennom og fyller ut ein standard vernebuingsplan som er til for å minimera sannsynet for at alvorlege situasjonar skal oppstå, og samstundes fungera som ein handlingsplan i fall noko alvorleg skulle skje. Denne planen ligg tilgjengeleg for nedlasting nedst på denne sida.

Dersom det er noko du lurer på som du ikkje fekk svar på her, så oppmodar me deg om å kontakta oss (23 00 29 40 / skriv@nynorsk.no).

Icon Vernebuingsplan for tilskipingar i NMU, vedteken 2014-07-06 (60.7 KB)